Conceptes bàsics de Blockchain

Temacategoriavistes
Què és una base de dadesTeoria Blockchain
Base de dades relacional vs Blockchain LedgerTeoria Blockchain
Un blocTeoria Blockchain
EnrenouTeoria Blockchain
Dades de transaccióTeoria Blockchain
Arbre MerkleTeoria Blockchain
TimestampTeoria Blockchain
NonceTeoria Blockchain
Mecanismes de consensTeoria Blockchain
Tipus de BlockchainsTeoria Blockchain
HyperledgerTeoria Blockchain
MulticanalTeoria Blockchain
QuòrumTeoria Blockchain
R3 CordaTeoria Blockchain
Avantatges de BlockchainTeoria Blockchain
Desavantatges de BlockchainTeoria Blockchain
Contractes intel·ligentsTeoria Blockchain
Mòduls ERP amb BlockchainTeoria Blockchain
Casos d'ús de BlockchainTeoria Blockchain
Blockchain Visió a llarg terminiTeoria Blockchain

autor