انتخاب صفحه

جداول ABAP

صفحه اصلی > مبتدی ABAP > جدول

موضوعدسته بندی
جدولفرهنگ لغت داده
کلاس تحویلفرهنگ لغت داده
کلاس دادهفرهنگ لغت داده
دسته بندی اندازهفرهنگ لغت داده
بافرفرهنگ لغت داده
شاخصفرهنگ لغت داده
TMGفرهنگ لغت داده

نویسنده