ಮುಖಪುಟ > ABAP დამწყები > მაგიდის

თემაკატეგორია
მაგიდისმონაცემთა ლექსიკონი
მიტანის კლასიმონაცემთა ლექსიკონი
მონაცემთა კლასიმონაცემთა ლექსიკონი
ზომის კატეგორიამონაცემთა ლექსიკონი
Ბუფერიზაციამონაცემთა ლექსიკონი
ინდექსებიმონაცემთა ლექსიკონი
TMGმონაცემთა ლექსიკონი