ជ្រើសទំព័រ

ស្វែងរកវគ្គសិក្សាឬប្រធានបទ

បច្ចេកវិទ្យា Blockchain

blockchain

Blockchain គឺជាបច្ចេកវិទ្យាមូលដ្ឋានទិន្នន័យដែលមានសុវត្ថិភាព និងគួរឱ្យទុកចិត្តជំនាន់ក្រោយ។ នៅក្នុងការបង្រៀនរហ័សនេះ អ្នកនឹងរៀនពីមូលដ្ឋានគ្រឹះ និងឧទាហរណ៍ជីវិតពិត។

និមិត្តសញ្ញា Quantum Computing

Quantum Computing

Quantum Computing គឺជាកុំព្យូទ័រចុងក្រោយបង្អស់ដែលរំខានដល់បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន។ នៅក្នុងការបង្រៀនរហ័សនេះ អ្នកនឹងរៀនពីមូលដ្ឋានគ្រឹះ និងឧទាហរណ៍ជីវិតពិត។

ទៅការសរសេរកូដ