വീട് > ABAP തുടക്കക്കാരൻ > മേശ

വിഷയംവർഗ്ഗം
മേശഡാറ്റ നിഘണ്ടു
ഡെലിവറി ക്ലാസ്ഡാറ്റ നിഘണ്ടു
ഡാറ്റ ക്ലാസ്ഡാറ്റ നിഘണ്ടു
വലിപ്പം വിഭാഗംഡാറ്റ നിഘണ്ടു
ബഫറിംഗ്ഡാറ്റ നിഘണ്ടു
ഇന്ഡക്സുകളില്ഡാറ്റ നിഘണ്ടു
TMGഡാറ്റ നിഘണ്ടു