Page сонгоно

C програмчлалын хэл

Энэ хичээлээр бид Си програмчлалын хэл сурах болно
СэдвийнАнгилал
C-ийн танилцуулгаүндэс
C програмчлалын эхлэлүндэс
C хэлний үндэсүндэс
C-д оруулахүндэс
C дахь өгөгдлийн төрлүүдүндэс
С хэл дээрх тэмдэгтийн утгыг хадгалахүндэс
C хэл дээр хэвлэхүндэс
Хэрэв өөрөөр бол C дахь мэдэгдэлүндэс
C дахь операторуудC дахь операторууд
С хэл дээрх арифметик операторуудC дахь операторууд
C хэл дээрх харилцааны операторуудC дахь операторууд
C хэл дээрх логик операторуудC дахь операторууд
C хэл дээрх томилгооны операторуудC дахь операторууд
C хэл дээрх нэмэгдүүлэх, багасгах операторуудC дахь операторууд
C хэл дээрх гурвалсан операторC дахь операторууд
sizeof CC дахь операторууд
C хэл дээрх гогцоонууд: while болон ForC дахь гогцоо
C хэл дээр while давталт хийхC дахь гогцоо
C дахь үүрлэсэн давталтC дахь гогцоо
C хэл дээрх for давталт дахь олон нөхцөлC дахь гогцоо
C хэл дээрх хязгааргүй давталтC дахь гогцоо
C хэл дээрх завсарлагаC дахь гогцоо
C дахь функцуудC дахь функцууд
C дахь үүрлэсэн функцуудC дахь функцууд
С дахь рекурсC дахь функцууд
C дахь хүчин зүйлийн хөтөлбөрC дахь функцууд
C хэл дээрх функцийг дуудаж байнаC дахь функцууд
C хэл дээрх заагчНарийвчилсан C
C дахь массивНарийвчилсан C
Массивыг C хэл дээрх функц руу дамжуулахНарийвчилсан C
C хэл дээрх 2D массивНарийвчилсан C
C дахь мөрНарийвчилсан C
Хувь хүний ​​дүрийг C хэлээр хэвлэхНарийвчилсан C
C хэл дээрх олон үгийн мөрНарийвчилсан C
Си хэл дээрх заагч ашиглан мөрүүдийг зарланаНарийвчилсан C
С хэл дээрх функцууд руу мөр дамжуулахНарийвчилсан C
С ашиглан урьдчилан тодорхойлсон мөрт функцуудНарийвчилсан C
С хэл дээрх нэг мөрийг нөгөө мөр рүү хуулнаНарийвчилсан C
С дахь хоёр мөрийг харьцуулНарийвчилсан C
C хэл дээрх урьдчилсан процессорНарийвчилсан C
C дахь макроНарийвчилсан C
Макро ба C хэл дээрх функцүүдийн ялгааНарийвчилсан C
С-ийн бүтэцНарийвчилсан C
C дахь бүтцийн массивНарийвчилсан C
C хэл дээрх бүтцийн заагчНарийвчилсан C
Утгаар дамжуулж, C хэл дээрх лавлагаагаар дамжуулнаНарийвчилсан C
C хэл дээрх файлын оролт/гаралтНарийвчилсан C
C хэл дээрх динамик санах ойн хуваарилалт
Нарийвчилсан C
C хэл дээрх malloc болон calloc хоёрын ялгааНарийвчилсан C
C дахь тооллогоНарийвчилсан C
C дахь холбооНарийвчилсан C
C хэл дээрх холбоо ба бүтцийн хоорондын ялгааНарийвчилсан C
Typedef C хэл дээрНарийвчилсан C
Бүтцийн хувьд typedef ашиглахНарийвчилсан C
Union-д typedef ашиглахНарийвчилсан C
C дахь хадгалалтын ангиудНарийвчилсан C

Зохиогч