ਪੰਨਾ ਚੁਣੋ

ਐਡਵਾਂਸਡ ਜਾਵਾ ਇੰਪੁੱਟ/ਆਊਟਪੁੱਟ

ਵਿਸ਼ਾਸ਼੍ਰੇਣੀ
ਐਡਵਾਂਸਡ ਇਨਪੁਟ ਆਉਟਪੁੱਟਜਾਣ-ਪਛਾਣ
NIO ਨਾਲ ਫਾਈਲ ਦੀ ਨਕਲਐਡਵਾਂਸਡ ਜਾਵਾ ਇੰਪੁੱਟ/ਆਊਟਪੁੱਟ
ਬਫਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾਐਡਵਾਂਸਡ ਜਾਵਾ ਇੰਪੁੱਟ/ਆਊਟਪੁੱਟ
ਫਾਈਲ ਡੇਟਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾਐਡਵਾਂਸਡ ਜਾਵਾ ਇੰਪੁੱਟ/ਆਊਟਪੁੱਟ