ਮੁੱਖ > ABAP ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ > ਸਾਰਣੀ

ਵਿਸ਼ਾਸ਼੍ਰੇਣੀ
ਸਾਰਣੀਡਾਟਾ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ
ਡਿਲਿਵਰੀ ਕਲਾਸਡਾਟਾ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ
ਡਾਟਾ ਕਲਾਸਡਾਟਾ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ
ਆਕਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਡਾਟਾ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ
ਬਫਰਿੰਗਡਾਟਾ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ
ਸੂਚੀਪੱਤਰਡਾਟਾ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ
TMGਡਾਟਾ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ