පිටුව තෝරන්න

පාඨමාලාවක් හෝ මාතෘකාවක් සොයන්න

බ්ලොක්චේන් තාක්ෂණය

Blockchain

Blockchain යනු ඊළඟ පරම්පරාවේ ආරක්ෂිත සහ විශ්වාසදායක දත්ත සමුදා තාක්ෂණයයි. මෙම ඉක්මන් නිබන්ධනය තුළ ඔබ මූලික කරුණු සහ සැබෑ ජීවිත උදාහරණ ඉගෙන ගනු ඇත.

ක්වොන්ටම් පරිගණක ලාංඡනය

ක්වොන්ටම් පරිඝනකය

Quantum Computing යනු තොරතුරු තාක්ෂණය කඩාකප්පල් කරන නවතම පරිගණනයයි. මෙම ඉක්මන් නිබන්ධනය තුළ ඔබ මූලික කරුණු සහ සැබෑ ජීවිත උදාහරණය ඉගෙන ගනු ඇත.