హోమ్ > ABAP బిగినర్స్ > టేబుల్

టాపిక్వర్గం
టేబుల్డేటా నిఘంటువు
డెలివరీ క్లాస్డేటా నిఘంటువు
డేటా క్లాస్డేటా నిఘంటువు
పరిమాణం వర్గండేటా నిఘంటువు
బఫరింగ్డేటా నిఘంటువు
సూచికలుడేటా నిఘంటువు
TMGడేటా నిఘంటువు