Chọn trang

Nhập chú thích bằng Java

by | Tháng Tư 16, 2021 | Java

Trang Chủ » Java » Nhập chú thích bằng Java

Nhập chú thích bằng Java

Với sự ra đời của Java 8, phiên bản đã giới thiệu hai tính năng mới được gọi là chú thích lặp lại và chú thích kiểu. Cho đến thời điểm này, nếu bạn muốn sử dụng chú thích trong Java, bạn chỉ có thể làm như vậy trong phần khai báo. Với Java 8, giờ đây bạn có thể thêm chú thích vào bất kỳ kiểu sử dụng nào. Bất cứ nơi nào bạn đang sử dụng một loại (bao gồm các loại trong khai báo, chung chung và khuôn mẫu), bạn có thể kèm theo chú thích đó bằng chú thích.

Loại chú thích cú pháp

Java 8 có thể khai báo các chú thích kiểu trên bất kỳ kiểu sử dụng nào. Một ví dụ là đoạn mã dưới đây:

@ Dữ liệu chuỗi được mã hóa; Liệt kê các chuỗi <@NonNull String>; myGraph = (@Immutable Graph) tmpGraph; Bạn có thể chỉ cần giới thiệu một chú thích kiểu mới. Quá trình này tương tự như xác định chú thích với mục tiêu ElementType.TYPE_PARAMETER, mục tiêu ElementType.TYPE_USE hoặc cả hai mục tiêu: @Target ({ElementType.TYPE_PARAMETER, ElementType.TYPE_USE}) công khai @interface Encrypted {}

Mục tiêu ElementType.TYPE_PARAMETER biểu thị rằng bạn có thể viết chú thích trên khai báo của một biến kiểu (ví dụ: lớp MyClass {….}). Dấu hiệu Element.Type.TYPE_USE cho biết rằng bạn có thể viết chú thích trên bất kỳ kiểu sử dụng nào (cụ thể là các kiểu trong khai báo, generics và casts).

Bạn có thể lưu chú thích trong tệp lớp, nhưng nó không ảnh hưởng hoặc ảnh hưởng đến việc thực thi chương trình. Ví dụ: bạn có thể khai báo hai biến Tệp và một kết nối như được hiển thị trong đoạn mã dưới đây:

Tệp tin =… .; @Encryted Tệp được mã hóa mã hóa =…; @ Kết nối Open Connection =…; Trong khi bạn đang thực thi chương trình, kết quả sẽ giống nhau nếu bạn chuyển một trong hai tệp vào phương thức send () của kết nối. connection.send (tập tin); connection.send (tập tin mã hóa);

 

Một số ví dụ về chú thích loại

@nonNull List Danh sách <@NonNull String> str Arrays <@NonNegative Integer> sắp xếp tệp @Encyded File @Open kết nối kết nối void splitInteger (int a, int b) throws @ZeroDivisior ArithmeticException

 

Tác giả

0 Comments

Gửi bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *

Trang web này sử dụng Akismet để giảm spam. Tìm hiểu cách xử lý dữ liệu nhận xét của bạn.

Tác giả